Nazwa projektu: Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu
Beneficjent: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
Całkowita wartość projektu: 11.166.164,37zł wartość dofinansowania: 9.490.123,09zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
Opis projektu:
Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez wykorzystanie walorów kulturowych
Mazowsza.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa możliwości wykorzystania potencjału rekreacyjno-kulturowego parku w „Karolinie" poprzez poprawę stanu obiektu w obszarze
przyrodniczym i infrastrukturalnym.
Osiągnięcie powyższych celów przyniesie następujące efekty:
Poprawa możliwości zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego regionu
Poprawa możliwości zaspokojenia kulturalno-rekreacyjnych potrzeb mieszkańców regionu
Udostępnienie parku osobom niepełnosprawnym
Poprawa możliwości wykorzystania walorów kulturowych dla wzrostu atrakcyjności społeczno-gospodarczej regionu.
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja unikalnego zabytkowego parku „Karolin" - siedziby PZLPiT „Mazowsze". Zrewitalizowany obiekt służyć będzie rekreacji i
wypoczynkowi mieszkańców regionu oraz osób odwiedzających. Odnowiona infrastruktura zapewni poszerzenie oferty kulturalno-rekreacyjnej regionu oraz stworzy warunki
dla promowania dziedzictwa kulturowego. Obiekt powiększy zasób publicznej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w regionie, przyczyniając się do poprawy jakości i
dostępności oferty kulturalnej województwa mazowieckiego.
W zakres przedsięwzięcia wchodzą następujące działania:
Prace budowlane:
modernizacja budynku stolarni zaadaptowanej na klub (m.in. dostosowanie architektury do innych obiektów, przebudowa dachu, ocieplenie i otynkowanie elewacji),
wzmocnienie ścian i stropów Małej i Dużej Sali Baletowej oraz dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych,
budowa sanitariatu przy placu zabaw dla dzieci,
Przygotowanie terenu parku pod rewitalizację:
wycinka drzew,
uprzątnięcie terenu,
zabezpieczenie zieleni na czas robót budowlanych,
Wykonanie instalacji elektrycznych:
Modernizacja i wykonanie instalacji oświetlenia terenu i in. instalacji elektrycznej,
Wykonanie instalacji teletechnicznych:
wykonanie kanalizacji teletechnicznej światłowodowej łączącej budynki na terenie kompleksu,
montaż systemu monitoringu i kontroli dostępu
instalacja punktów dostępowych bezprzewodowego Internetu na terenie parku,
Wykonanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych:
modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej, m.in. doprowadzenie wody do projektowanego placu zabaw,
modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
Zagospodarowanie terenu:
otwarcie widoku na pałac,
renowacja pamiątkowych kamieni (ok. 40 szt.) przed Pałacem,
wytyczenie ścieżki przyrodniczej wraz z oznakowaniem zabytków przyrody, rzeźb itp.
wykonanie placu zabaw dla dzieci,
Modernizacja ciągów komunikacyjnych:
poszerzenie alejek w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wymiana nawierzchni dróg, ścieżek i chodników,
utworzenie parkingu dla rowerów,
wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wejściu do Pałacu,
Zagospodarowanie zieleni:
zabiegi pielęgnacyjne dot. istniejących roślin
taksacja - wycinka drzew,
rekultywacja trawników,
posadzenie niskich żywopłotów,
posadzenie zieleni o funkcji izolacyjnej m.in.: rzędy krzewów wzdłuż ogrodzenia, przy parkingach i na terenie zabaw dla dzieci,
nasadzenia zieleni,
ochrona i pielęgnacja roślinności o szczególnej wartości historycznej,
Wykonanie nowego ogrodzenia na ok. ¾ obwodu działki wraz z bramami i furtkami,
Zakup i montaż obiektów małej architektury:
metalowe i drewniane ławeczki, stoliki,
stylowe latarnie,
kosze na śmieci,
wyposażenie placu zabaw dla dzieci,
zadaszenie parkingu dla rowerów,
Zakup mobilnej sceny plenerowej wraz z wyposażeniem i namiotem garderobianym.
Strona projektu: www.parkkarolin.pl
SKARBY KULTURY
SKARBY PRZYRODY
JAK NAS ZNALEŹĆ
SKARBY HISTORII
GALERIA ZDJĘĆ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego